ส่งกำลังใ จ ให้ทางคร อบครัว

หม อปอ แwทย์สาวอน าคตไกลเ สียชีวิ ตปริ ศนา ขอแสดงความเ สียใ จ หม อปอ แ พทย์สาวอน าคตไกลเ สียชีวิ ตปริ ศนา

พบประวั ติเคยฉี-ดบู สเ ข็ ม 3 ก่อนหน้าล้ มป่.วยไม่กี่วัน จ นเ สียชีวิ ต วันที่ 11 ม.ค. 65 โลกออนไ ลน์ได้มีการแ ชร์เรื่องร าวของ หม อปอ

แwทย์สาวร ายหนึ่งหลังเ สียชีวิ ตปริ ศนา หลังวันที่ 7 ธ.ค. หม อปอไปฉี-ดวัคซี-น ไ ฟเ-ซอร์ เ ข็ มที่ 3 จ นวันที่ 17 ธ.ค. เธอก็เริ่มมีอาก ารไ ม่ดี

และทรุ ดลงเรื่อยๆ ทั้งที่ก่ อนหน้าร่ างกายแข็งแ รงทุกทุกอย่ าง โดยผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องร าวของหม อปอ ไว้ดังนี้

หลายคนถามว่าเ กิดอะไรขึ้นกับหม อปอ

17 ธ.ค.64 ปอมีไ-ข้หนาวสั่ น กินย–าพักที่บ้านพักที่พลิ้ว

18 -21 ธ.ค.64 นอนที่บ้านพัก ตร วจ เอ ที่ เ ค ตลอ ด ผลเป็นล.บ แต่มีไ–ข้สูงกล างคืน

21 ธ.ค.64 พาไปตร วจโ-ควิ ด ตร วจแ ลป เจ าะเลืoดหาสาเ หตุ ไม่พบโ-รค ไม่เจอต้นเ หตุอาก าร

23 ธ.ค.64 ไ-ข้สูง ตอนต ีสอง เลยพาไปแอ ดมิ ดรพ.พระปกเกล้ า จันทบุรี

23-27 ธ.ค.64 แอ ดมิดด้วยไ.ข้สูง ตลoด กินย–าก็ล ด โ ดนเ จาะเลืoดจ นร้ องไห้ ก็ยังไม่เจอสาเ หตุของโ-รค บ่ นอย่ างเดียวอย ากออกมาข้ างนอก ในรพ.อึ ดอั ด

28-29 ธ.ค.64 ไ-ข้เริ่มลด ขอกลับไปพักฟื้-นที่ราชบุรี พ่อปอมารับกลับ

30-3 ม.ค.65 พักฟื้-นที่บ้านราชบุรี

4 ม.ค.65 ปอพิมพ์มาบอกว่ามีไ.ข้ ความดั.นตก แอ ดมิ ด รพ.ราชบุรี อาก ารปอทรุ-ดลงเรื่อยๆ

5 ม.ค.65 ปอเ งียบห ายไปเลย

6 ม.ค.65 ทราบข่ าวจากพ่อปอว่า ปอมีภ าวะหัวใ จหยุ ดเ ต้น ปั๊ มหั วใจไปหลายรอบ แต่ก็กลับคืนมาทุกรอบ แต่หม อแ จ้งว่าสม องข าดเลืoดแล้ว ร่ างกายไม่ตอบสน อง อยู่ด้วยเ ครื่อง

7 ม.ค.65 ปอไม่ตอบสน องเพิ่มเติม ช่วงบ่ายปอจ ากไปอย่ างสง.บ

ก่อนหน้าปอแข็งแ รงมาตลอ ด มีปั จจัยเดียว คือ วันที่ 7 ธ.ค. 64 ปอไปฉี-ดวัคซี น ไ ฟเ-ซอร์ เ ข็มที่ 3 หลังจ ากนั้นก็มีอาก าร

วันที่ 17 ไม่รู้ว่าเ กี่ยวหรือไม่ แต่แwทย์ก็ยังไม่ได้ระบุสาเ หตุการเ สียชีวิ ตที่ชั ดเจน ไม่ได้ติ ดเชื้oไ-วรั-สอื่นใดเลย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *