เค รื อสหพั ฒน์จั ดโค รงการ ปันสุขอิ่ มใจ

เค รื อสหพั ฒน์จั ดโค รงการ ปันสุขอิ่ มใจ
เค รื อสหพั ฒน์จั ดโค รงการ ปันสุขอิ่ มใจ
สำห รับ โ ครงการปั นสุขอิ่มใจได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาทำระบบ Call Center และเผยแพ ร่ข่ าวสารผ่ าน SMS

สำห รับการส่งสินค้ าได้รับการสนับสนุนจากไปรษ ณีย์ไทย ซึ่งเร าหวังว่าโคร งการที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจ

ยังคงย้ำเตือนกันอยู่เสมอว่าด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น พี่น้องคอหวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยครับ ข้อมูลเลขเด็ดหวยเด็ดงวดนี้ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ในการรับชมและตัดสินใจร่วมด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ

3,000,000 ซอง หรือ 100,000 กล่องและภายในกล่องยังมีเจลแอลกอฮอล์ส่งไปให้อีก 2 หลอด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ก รรมการผู้จัดการใ หญ่ บริษั ท ไปรษ ณีย์ไทย จำกั ด กล่ าวว่า ไปรษณี ย์ไทย
ได้ร่วมมือกับเครือสหพัฒน์จัดทำโคร งการปันสุขอิ่มใจ โดยไปรษ ณีย์ไทยจะทำหน้าที่จัดส่งบะหมี่ซื่อสัตย์ 100,000 กล่อง

ให้กับคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระท บจาก cv จากวิก ฤติครั้งนี้ไปรษ ณีย์ไทย

Add a Comment

Your email address will not be published.